Spring til indhold

Skolebestyrelsesmøde den 26. april 2022

 

Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 18:00-20:00

Mødedeltagere. Tanja, Birthe, Louise, Martin, Emilie online, Mette
Afbud: Lisbeth, Rasmus, Camilla, Andreas, Lisbeth,


Pkt. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

Pkt.2. Nyt fra elevrådet.

Det skal laves en procedure for, hvordan eleverne høres i SB. Det er et arbejde der kommer til den kommende SB

Pkt. 3. Budget gennemgang, Tina Birkedal deltager.

Gennemgang af Budget, drift og overordnet. BOF, her meldes det ind at vi forventer et underskud på 5.4 mio. Der redegøres for underskuddet og de faktorer der har bevirket dette, herunder de segregerede elever, hvor Tølløse Skole har en andel i at skulle finansiere den centrale puljes faktiske udgift.
I skolens driftsbudget er der ligeledes er forventet merforbrug, dette forklares for en stor del i afholdelse af sidste års aflyste lejrskoler. Budgettet er estimeret ud fra de kendte data der er fra sidste kalenderår, samt data fra det gamle Kildedam skole.
SFO budget er forældrebetalt og budgettet balancerer.
Skolens bestyrelse har fået gennemgået skoens budget og godkendt dette.

Pkt. 4. Fagfordeling

- timetal, reduktion til ressourcer for prøvehandlinger
- klasser kommende 6. årgang. Skal vi have 2 store eller 3 mindre?
- Skoleplan er meldt ud og gennemgås med personale onsdag d. 27/4
- Til orientering arbejdes der med skolens lokale ressourcer og som en del af børnenes skole og styrkelse af læringsfællesskaber arbejdes der på, at udnytte og tilgodese alle elever.

Pkt. 5. Skolebestyrelsesvalg

Det er usikkert, hvem der stiller op til den kommende SB. Louise og Lisbeth har begge meddelt at de skal på uddannelse og derfor ikke kan afse tid.
Lisbeth tager gerne et år mere, hvis det sikrer Z-klassens repræsentation i SB.
Martin vil gerne prikke ligesom SB laver et opslag, der kan lægges på FB og Aula. Administrationen står til rådighed, hvis SB har brug for understøttelse i processen.
Det anbefales at få Skole og Forældre ud til at fortælle om bestyrelsesarbejdet, dette måske i oktober.

Pkt. 6. Princip om skolehjem samarbejde

Der er lavet et princip for skolehjemsamarbejde, dette er behandlet af skolebestyrelsen. Det lægges på skolens hjemmeside.

Pkt. 7. evt.

- Stillingsopslag skoleleder
- Skolebestyrelses input til kommende skoleleder.
- deltager i ansættelse udvalg 2 stk.
- Hvordan er programmet for kommende 0.klasse. Inviteres ALLE børn til førskoledage? det undersøges og der sendes besked til kommende forældre.


Punkt til næste møde: Trivselsundersøgelse.Feedback

Sidst opdateret

06.10.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson