Spring til indhold

Skolebestyrelsesmøde den 19. januar 2022

Sted: Tølløse Skole, Udskolingens Aula, Sportsvej 3, 4340 Tølløse
Mødedeltagere: Tanja, Birthe, Emilie, Andreas, Martin, Lisbeth, Jakob
Afbud: Camilla
Fraværende: Louise

Pkt. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/Tanja

Ad 1: Dagsorden godkendt.

Pkt. 2. Siden sidst v/Tanja og Jakob

Ad 2: Orientering: afventning på budget 2022
Orientering: Jakobs midlertidige opgave for Holbæk Kommune med overordnet ledelse i februar og marts af Stestrup, St. Merløse og Ugerløse i forlængelse af at skolelederne hos både Stestrup og Ugerløse har søgt og fået nye skolelederstillinger udenfor Holbæk Kommune. Rasmus Nederskov varetager den midlertidige ledelse af X-klasserne i Ugerløse. Drøftelse i den forbindelse, bl.a. om vigtigheden af gode lokale fødeskoler til Tølløse Skole.
Orientering: Tanja orienterede om arrangement for alle skolebestyrelsesmedlemmer i Holbæk Kommune. Gode drøftelser, men lidt tvivl om repræsentationen, hvor nogle skoler havde sendt medarbejderrepræsentanter i stedet for forældrerepræsentanter. Der bliver arrangeret endnu et møde af denne slags.

Pkt. 3. Drøftelse/gennemgang og beslutning: Antimobbepolitik v/alle – se også bilag

Ad 3: Med udgangspunkt i bilaget (bilag 1) drøftelse om tilretning af oplægget fra Kildedamsskolens tid. Enighed om at det er et godt udgangspunkt, og Birthe tilbød at stå for redigering/tilretning. Enighed om det var en god idé og tak til Birthe for at ville påtage sig opgaven. Drøftelse om lancering af den redigerede udgave i kombi med SB's fokus på øget aktivitet i alle klasseråd samt det at kommunikere godt via de platforme, som er til rådighed, fx hjemmeside, Aula mv. Birthe sender den redigerede udgave til Tanja og Jakob for videreformidling til godkendelse hos hhv. elevråd og medarbejdere.

Pkt. 4. Status: 6.Z v/alle

Ad 4: Martin orienterede om tekniske udfordringer med at få elev-undersøgelsen til at køre, men på møde holdt d.d. faldt alt på plads inkl. spørgeramme mv. De bliver sendt online til alle elever på mandag 24. januar. Opfølgende undersøgelse iværksættes inden sommerferien. Drøftelse om eventuel forældre-undersøgelse også. Emilie drøfter mulighederne med pæd. leder Rasmus.

Pkt. 5. Drøftelse og beslutning: hvordan forholder vi os til eksamen i de praktisk-musiske fag, hvis beslutningen lægges ud til skolerne v/Tanja og alle

Ad 5: Tanja redegjorde for status: en rundbords-snak om hvordan Tølløse forholder sig, hvis beslutningen om eksamen bliver lagt ud til skolerne. Drøftelse om at pandemien er meget rammesættende for hvad der overhovedet er muligt, men vigtigt at få gennemført eksaminerne i en eller anden form. Særligt kan denne type eksaminer være gode, at ’shine’ i for de elever, der kan have sværere ved de ordinære eksamensfag.

Pkt. 6. Status: Frihedsforsøget/Børnenes skole v/Jakob og alle

Ad 6: Efter den pædagogiske dag 8. dec. 2021 mange gode og konkrete prøvehandlinger og aktiviteter planlægges, drøftelse på TRIO-møde denne uge, og i løbet af nogle uger går skemalæggerne i gang, således, at de planlagte prøvehandlinger mv. iværksættes. Gode tilbagemeldinger fra de ansatte på den pædagogiske dag, både fagligt og socialt, og allerede nu enighed om at det gentages i kommende skoleår, med 1-2 pædagogiske dage planlagt i forbindelse med planlægning af skoleåret, således at datoerne kan meldes ud i god tid. Opmærksomhed på at Z-klasserne også bliver en del af frihedsforsøget, som stadig kræver afklaring i.fht. hvordan det bedst kan tilrettelægges på en mulig og meningsfuld måde i.fht. fx skemalægningen, og pt. dialog bl.a med skemalæggerne herom.

Pkt. 7. Eventuelt v/alle

Ad 7: Tanja: henvendelse fra Syddansk Universitet (SDU) vedr. undersøgelse med forældres syn på arbejdet med kvalitet i folkeskolen, i forbindelse med forskningsprojekt på SDU. Enighed om at deltage via udsendelse af link til undersøgelse på Aula.
Birthe: ønske om status på trivselsindsatsen på 4. årgang, hvor Jakob kunne melde tilbage at der på baggrund af en markant, ressourcemæssig indsats fra responsteamet nu begynder at virke. Opfølgende forældremøde onsdag 26.januar kl.17.00.Feedback

Sidst opdateret

24.05.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson