Spring til indhold

Skolebestyrelsesmøde den 17. november 2021

Sted: Tølløse Skole, Konferencerummet, Sportsvej 3, 4340 Tølløse
Mødedeltagere: Tanja (formand), Birthe (næstformand.), Lisbeth, Martin, Louise, Camilla, Tina og Jakob (ref.)
Afbud: Emilie, Andreas + elevrepræsentanter

 

Pkt. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/Tanja

Ad 1: Tanja bød velkommen og dagsorden godkendt.

Pkt. 2. Budgetopfølgning v/Jakob og gæst: Adm. leder Tina Birkedal Hansen

Ad 2: Tina introducerede sig selv som administrativ leder, herunder om den nye administrative struktur i den nye skolestruktur. Herefter gennemgang af budgetopfølgningen (der blev delt rundt) for Tølløse Skole og de forandringer der sker pt. efter den nye skolestruktur trådte i kraft pr. 1.8.2021, hvor Tølløse Skole er blevet selvstændig, også i budgetmæssig forstand. Generelt forventes der pt. et mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr. samlet set for almen + z-klasserne, at SFO1+2 opfylder budgettet, mens specialundervisningsbudgettet pt. udviser et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr., som skyldes den økonomiske oprydning efter den gamle skolestruktur, hvor Tølløse Skole lå under området Kildedam. Tina perspektiverede omkring specialundervisningsbudgettet, herunder årsagerne til at Tølløse Skole har overtaget et merforbrug mv. Tanja vil løfte drøftelsen om specialundervisningen, herunder eksempelvis tildelingsmodellen mv. ind i Holbæk-regi. 

Pkt. 3. Drøftelse Antimobbepolitik v/alle

Ad 3: Tanja ønskede, at elevråds-repræsentanterne også deltager i den drøftelse. Enighed om dette, punktet sætte på i januar, og bilag på eksisterende antimobbestrategi fra Kildedam medsendes.

Pkt. 4. Status på trivsel i Z-klasserækken /alle

Ad 4: Lisbeth: der har været lidt tekniske udfordringer med at få sat undersøgelsen i gang, men Rasmus har været dialog med Holbæk Kommune om sagen, som nu skulle være løst, så undersøgelsen kan gennemføres.

Pkt. 5. Status på Frihedsforsøget Børnenes skole v/alle

Ad 5:

  • Drøftelse om: positivt åbent hus-arrangement 3. nov., hvor mange, interesserede forældre dukkede op og bidrog med input.
  • Pæd. dag 8. dec. kl.12-20, hvor lærere, pædagoger og ledelse arbejder videre med konkrete initiativer pba. Alle de mange inputs fra både forældre og elever.
  • Mini-seminar for skolebestyrelser: enighed om en positiv og lærerig oplevelse

Pkt. 6. Input til årshjul v/alle

Ad 6:

  • december: Julearrangement for SB aftalt til tirsdag 14. dec. kl.17 på Tølløse Skole. Jakob drøfter med Thomas mht. forplejning. I forbindelse med julearrangementet drøftes også Børnenes Skole med udgangspunkt i resultaterne af pædagogisk dag 8. dec.
  • januar: Antimobbestrategien behandles og om muligt besluttes, ellers beslutning på februar-mødet, Budgetopfølgning
  • februar: Skole-hjem samarbejdet drøftes.

Pkt. 7. Eventuelt v/alle

Ad 7:Fremover fast punkt med orientering fra ledelsen, herunder evt. gæster fra administrationen el.lign. afhængig af orienteringens indhold, formål mv.

Fremover fast punkt med orientering fra elevrådet

Drøftelse om kommende 0. årgang om hvor stort optag der er plads til fx ift. optag af børn udenfor distriktet

Drøftelse om skolemælk, som pt. ikke eksisterer af ressourcemæssige årsager, herunder ikke mindst om hvem der skal uddele mælken…det er problemets kerne, for ingen til at varetage opgaven, og sådan er det fortsat, så derfor ingen skolemælk.

 Feedback

Sidst opdateret

24.05.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson