Spring til indhold

Indsatsplan ved overgreb på børn

 

Indsatsplan ved overgreb på børn gældende for Tølløse Skole

Situation

En medarbejder får kendskab til eller mistanke om at et barn/en ung har været udsat for vold eller seksuelt overgreb jf. Socialstyrelsens definitioner heraf.

Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet selv, eller fra vidner eller fra tilståelse fra den person, som har udsat barnet eller den unge for overgreb.

Mistanken kan også komme fra observationer af mærker, hændelser eller ændret adfærd hos barnet/den unge

Håndteringen af en mistanke eller viden er afhængig af, hvem mistanken om overgreb retter sig mod:

 • Barnets forældre eller familie.
 • Andre i barnets netværk eller en ukendt.
 • En ansat.
 • Et andet barn/ung.

Alarmering

Som medarbejder skal man informere sin nærmeste leder (stedlige leder) om sin mistanke /viden.

Hvis mistanken retter sig imod barnets forældre, familie, netværk eller en ukendt:

 • Ledelsen kontakter "Børn, Unge og Familiers" vagt på telefon 7236 47 73 umiddelbart efter at denne er blevet gjort bekendt med mistanken. Barnets forældre må ikke orienteres.
 • På baggrund af dialog med lederen om mistanken, sammenholdt med viden om barnet/ den unge/familien vurderer "Børn, Unge og Familiers" vagt, hvad der videre skal ske.

Hvis mistanken retter sig imod en ansat

 • Den der får mistanke eller viden skal tage direkte kontakt til leder af "Børn, Unge og Familiers" myndighedsafdeling eller leder af tværgående opgaver i "Børn, Unge og Familier"

Leder af myndighed: 72 36 32 53

Leder af tværgående opgaver: 72 36 46 37

Opgaver

Fasthold en normal hverdag for barnet/den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed ved at lytte og give omsorg.

"Børn, Unge og Familier" tager stilling til, hvordan sagen behandles.

Handling

Ledelsen beder medarbejder(e) om at nedskrive hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for vedkommendes viden eller mistanke. Nedskriv præcist hvad du/I har hørt/set/gjort i den konkrete situation.

Afhængigt af, hvem mistanken er rettet mod, er handlingerne følgende:

Mistanken er rettet mod barnets forældre og/eller familie:

 • Beskrivelserne sendes efter aftale med "Børn, Unge og Familiers" vagt hurtigst muligt som underretning til underretning@holb.dk

Mistanken er rettet mod et andet barn:

 • "Børn, Unge og Familier" (myndighed og PPR vurderer i samarbejde med leder og/eller chef for Læring og Trivsel det videre forløb.

Mistanken er rettet mod en ansat:

 • "Børn, Unge og Familier" (myndighedsafdelingen) orienterer chef for Læring og Trivsel, der træffer afgørelse om det videre forløb. Herunder indkaldelse af beredskabsteamet og kontakt til politiet.

Ledelse og organisation

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består på Tølløse Skole af ledelsen Steen Windfeldt, Mette Reichenbach og Rasmus Nederskov. Se 'Delplan for læring og trivsel' for uddybelse af rollerne.

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats. "Børn, Unge og Familier" (myndighed) leder den del af indsatsen, der handler om barnets tryghed og trivsel med inddragelse af de ansatte, som barnet kender.

"Børn, Unge og Familier" iværksætter dermed de efterfølgende handlinger, der er beskrevet i den eksisterende beredskabsplan

Hvis mistanken er rettet mod en ansat, aktiveres Læring og Trivsels centrale krisestab (se delplan for roller).

Læring og Trivsels centrale krisestab skal f.eks. forholde sig til:

 • Anmeldelse og/eller kontakt til politiet.
 • Eventuelle tjenstlige skridt overfor den ansatte.
 • Hvordan der drages omsorg for de involverede parter.
 • Kontakt til den faglige organisation.
 • Andre forhold som har betydning for sagen.

Kommunikation

 • "Børn, Unge og Familier" tager stilling til hvordan barnets forældre informeres.
 • Hvis mistanken gælder et andet barn, tager "Børn, Unge og Familier" stilling til hvordan og hvornår forældrene til enhedens øvrige børn/unge orienteres. (Gælder mistanken én i barnets netværk eller en ansat må andre forældre og børn ikke)

Hvis mistanken gælder en ansat, tager kriseberedskabet i øvrigt stilling til følgende:

 • Orientering til offentligheden – og samarbejdet med pressen.
 • Hvordan og hvornår kollegaer og/eller samarbejdspartnere orienteres.

Kontaktoplysninger

"Børn, Unge og Familier" vagt: 7236 4773

Leder af myndighed: 7236 3253

Leder af tværgående opgaver: 7236 4637

Ledelsen på Tølløse Skole:

 • Steen Windfeldt: 72 36 30 74
 • Mette Sand Reichenbach: 72 36 88 33
 • Rasmus Nederskov: 72 36 19 07

Områdeleder:

 • Chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr:7236 3619, tann@holb.dk

Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Siv Kjær Wagner: 7236 2384, sivkk@holb.dk

Eventuelt andre vigtige opmærksomhedspunkter

Sådan yder du psykisk førstehjælp:

 • Lad ikke personen være alene.
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere personens handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. personen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
 • Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Birgitte Spandet Thielsen.

Godkendt af Godkendt af Lasse Sømmergaard den 9-11-2022

 Feedback

Sidst opdateret

09.11.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson